Sunday, December 25, 2011

Виктор И. Григорович, 1848 година

Виктор И. Григорович, 1848 година


Во сите посетени краишта јас немам чуено други имиња, освен на Александра В/елики/ и на Марка Кралевиќа. И едниот и другиот живеат во споменот на народот во мошне обопштени ликови. Споменот за Александра Велики изгледа е повеќе затврден кај народот, зашто често оние што го изговараат неговото име не можат поинаку да го објаснат неговиот лик, туку се повикуваат на даскалите (учителите) што имаат книги за тоа. 

  Очеркъ путешествиия по ЕвропеŸскоŸ Турции (съ картоÓ окрестностнеŸ охридскаго и преспанскаго озеръ) Виктора Григоровича. Изданиие второе, Москава, 1877, 139. Рускиот славист В. И. Григорович подолго време престојувал во научноистражувачка мисија во Македонија (1844/45), а резултати ги објавил во: „Осврт на патувањето по Европска Турција. Со карта од околината на Охридското и на Преспанското Езеро“ (Казањ,1848). 

No comments:

Post a Comment