Sunday, January 8, 2012

15 малешевски главатари


 24 ноември 1878 година


Петнаесет малешевски востаници му предаваат писмено обраќање на англискиот генерален конзул во Солун 
Нашата македонска крв, со која сме решени по неволја да ја крвавиме оваа од пред две илјади години немилостиво осудена и презрена Македонија, при сегашниве европски владетелски народи Ќе даде ли крај за да не £ се одмаздува веЌе на великата и некогашна слава!!! (...) Азијатските народи можеби по нивните стари преданија да го сакаат заличувањето во светот на името Македонија! А просветена Европа има ли причини и уште ли не родила спасител да нè избави од нашиот праотечески грев? 


Извор:
Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы в трех томах. Том третый. Борьба России и болгарского народа за создание Болгарского государства 1878-1879, Москва 1967, док. Но. 205

Петар Албин, Руски општественик и публицист за Македонците

Петар Албин, Руски општественик и публицист. 1877-1878 година


На пример, кога дружините од бугарското ополчение беа распуштени за да си одат дома, бидејќи беа составени исклучиво од доброволци, излезе, дека многумина од нив немаа со што да се вратат во своите места. Најголема потреба од парична помош имаа Македонците, кои немаат можност да се вратат на домашните огништа, зашто нивната татковина и натаму е запоседната од Турците. Меѓутоа, познато е дека Македонците беа најдобрите луѓе во дружините (и) со својата храброст и машкост во борбите ги восхитуваа дури и нашите стари војници. Јас им раздадов на таквите Македонци за прехрана 894 франка очекувајќи ја можноста за нивното враќање во татковината.


P. V. ALABIN ON THE PARTICIPATION OF MACEDONIAN 
VOLUNTEERS IN THE STRUGGLE FOR LIBERATION 
OF BULGARIA (922) 
1877-1878 
Another need also had to be satisfied, to which I could not stay indifferent. For example, 
when the companies of Bulgarian veteran., who had served with such dignity their now 
resurrecting fatherland in the numerous battles beyond Stara Planina, on Stara Planina and 
on Sipka, were disbanded to go home, since the companies were made up exclusively of 
volunteers, it became apparent that many of them had nothing to go back with to their 
native places. The Macedonians had the greatest need of help in money, for they are not 
able to return to their native homes, since their fatherland is still occupied by the Turks. 
Yet it is well-known that the Macedonians were the best people in the companies (and) 
filled even our old soldiers with enthusiasm by their courage and manliness in the battles. I 
distributed 894 Francs for food to such Macedonians, expecting the possibility of their 
return to their fatherland. .. 
Osvobozhdenie Bugarii od Turetskogo iga. T. III str. 296. 
(922) Petar Vladimirovic Alabin (1824-1896), Russian journalist and public figure. At the 
time of the Russo-Turkish war (1877-1878) he was a representative of the Russian Red 
Gross and of the Slav philanthropic committee to Bulgaria. 
(Pages 266-267, The University of “Cyril and Methodius”, Documents on the Struggle of 
the Macedonian People for Independence and a Nation-State, Volume I) 

Thursday, January 5, 2012

Бугарскиот политичар Петар Тодоров за Македонците

Бугарскиот политичар Петар Тодоров во својот труд «Погромите на Б’лгарија", издаден во Софија во 1930 година, истакнува самобитността на македонскиот народ помеѓу другите словенски народи на Балканот, цитирам: "Луѓето на Балканот етнички се така посебни, што е исклучена секоја опасност за претопување, за било каков губиток на јазикот, на обичаите, на самобитната им култура при едно заедничко живеење. Малите, на гледање, разлики меѓу јазикот и карактерот на тие народи (Бугари, Срби, Славони, Македонци, Хрвати итн) се всушност доста јасни, неизбришливи гранични линии. " (Петар Тодоров. Погромите на Б’лгарија, став 1, Софија, 1930 година, стр 67.)

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА МИТРОВДЕНСКА СЕМЕЈНА СЛАВА КАЈ БАБОВЦИ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА МИТРОВДЕНСКА СЕМЕЈНА СЛАВА КАЈ БАБОВЦИ (Прилеп, 8 ноември 1901 година)Познато е дека Гоце Делчев по вклучувањето во МРО (1894 г.), а посебно по преминувањето во илегала (1896 г.), избегнувал фотографирање од конспиративни причини.

По неговото зближување со Јанка (Јустинијана) Каневчева, братучетка на Климент Шапкарев, студентка по филозофија и актуелна учителка, коешто, според Мерсија Макдермот, се случило во летото 1901 година, Гоце Делчев, опфатен од евидентен романтичарски занес, свесно го прекршува непишаното конспиративно правило, фотографирајќи се.[1]

Благодарение на ваквото негово, условно речено, повторно ликовно физичко отворање кон јавноста, остана, меѓу другото, во наследство, единствената, барем засега, позната фотографија на Г. Делчев во прилепската средина во кругот на машкиот дел од тогаш истакнатото семејство Бабовци.

Бабовци биле позната прилепска бакалска фамилија. Така, името на Диме Бабе се споменува уште во 60-те години на 19 век.[2] Семејната традиција ја продолжиле неговите синови Алексо, Ѓоре, Ицо и Владо Бабоски. Зачуваните фамилијарни бакалски тефтери го опфаќаат периодот помеѓу 1889-1934 година. Опсегот на трговските зделки го опфаќал прилепскиот дел на Мариово, дел од прекуридските села, па дури и некои јуруци од с.Канатларци.[3] Според Димитар Бабоски, бакалницата вегетирала до 1943 година.[4]

Познато е дека Владимир Бабоски (1873-1945 г.) бил член на МРО. По таа линија Гоце Делчев се нашол кај нив, на нивната куќна митровденска слава во 1901 година.По Илинденското востание Владимир се вклучил во четата на Аргир (Крсте) Гермов Шакир.[5] За тоа сведочи фотографијата /во сива нијанса/ снимена во Витолиште (Мариово) во повостаничките години. (сл.1. Владо Бабоски и Шакир во Мариово. Владо е прв од лево, а Шакир, в десно, чита писмо).[6]Сл. 1Владо Бабоски и Шакир војвода во Мариово

Алекса и Фета (Вета) имале син и ќерка. Синот Петар (Пецко) студирал во Швајцарија, каде и умрел релативно млад, од ТБЦ.[7] Пренесен е и погребан на старите прилепски гробишта.[8] ќерката Фанија (Фанче) е мајка на Олга Наумоска, позната глумица на битолскиот театар, и двете веќе покојни. Олга беше сопруга на Душко Наумоски[9], чиј истрел на 11 октомври 1941 година во Прилеп при акцијата на прилепскиот участок, го означи почетокот на востанието на македонскиот народ.[10]

Владо имал син Гога Бабоски (1908-1972 г.).[11] Бил крстен Гога, бездруго, во чест на Гоце Делчев, како и по чичко му Ѓоре.

Диме Бабоски, внук на Владо и син на Гога, во јули 2003 година во својата куќа во Прилеп ни го стави на увид семејниот албум, вклучувајЌи ја и оригиналната слика со Гоце Делчев, како и архивската, бакалска документација. Се­то ова, гарнирано со неговото усно кажување, придонесе за појавата на овој прилог, за што му ја изразуваме нашата благодарност.

Познато е дека Гоце Делчев во почетокот на ноември 1901 година престојувал во прилепскиот регион. Притоа го посетил и самиот град.[12]

 Оригиналната слика (сл. 2, Гоце Делчев на митровденска слава кај Бабовци во Прилеп, 1901 година) е во размер 18,5/ 24 см.[13] Снимена е во кафеникава, патинаста нијанса, а врамчена во темнозелена рамка. Во долниот дел на рамката е втиснат амблемот на фото - фирмата на Д. А. Карастојанов со златести кирилични и латинични букви. Нејзиното седиште било лоцирано во центарот на Софија спроти соборниот храм Александар Невски.[14]Сл. 2. Гоце Делчев на митровденска куќна слава кај Бабовци (Прилеп, 8 ноември 1901 г.)

Да нема забуна. Очигледно, не станува збор за фотографија снимена во софиското студио, туку токму во Прилеп на Митровден 1901 година. Дека тоа е така сведочи и една поранешна фотографија од потесното семејство на Алекса Бабоски од 1898 година. Алекса зазел стоечка поза, а две жени, една старица и една помлада, седат. Во скутот на старицата се наоѓа двегодишно дете, очигледно, Пецко (роден во јули 1896 год.), а до помладата жена (веројатно Вета) стои со шапка во раката приближно шестгодишно девојче. На задната, бела сгтрана од фотографијата е втиснат кириличен и латиничен амблем на фотографската фирма на Ив. А. Карастојанов, дворски сликар на кнезот Фердинанд, веројатно постар брат на Д. А. Карастојанов. Притоа се посочени студијата во Софија и Пловдив.[15] Несомнено, постоела нивна филијала и во Прилеп. Непознато ни е потеклото на браќата фотографи, но не е исклучена претпоставката тие да биле прилепчани. Во секој случај, со прилепскиот клон на фотографската фирма раководел човек, едуциран во софиското студио, кој при изработката на фотографиите користел сликарски материјал испраќан исклучиво од централното софиско фотографско студио.

По се изгледа дека фотографијата со Гоце Делчев е снимена во старата фамилијарна куќа на Бабовци, лоцирана покрај старото битолско џаде, во непосредна близина на денешниот прилепски театар.

Композицијата на сликата е мошне интересна. Централна фигура е Алекса Бабе, со ќурк на рамениците и шубара на главата, кој стоечки наздравува. Од лево на десно седат браќата Владо, Ицо и Ѓоре.[16] На дното од сликата, во самиот десен агол е седнат Гоце Делчев, со што уште еднаш доаѓа до израз неговата пословична скромност. Во десниот агол, зад имењаците Ѓоре Бабе и Гоце Делчев стои, по се изгледа десетгодишен непознат чирак со кошничка во раката. Во левиот агол од сликата, покрај десната нога на Владо, се сместило мало, симпатично куче, небаре, се преселило од старите платна на Мурило. Во духот на времето, на ѕидот е распнато сликарско платно, со цел да се добие посилен сценографски ефект.(сл.2)[17]

Браќата Бабовци, покрај со трговија и бакалство, се занимавале и со лозарство и бавчанџилак.[18] Тоа е видливо и на сликата. Во централниот дел на сликата се гледа мала бочва со вино поставена на столче. На бочвичето со креда или пак со бела боја е напишан датумот 2/II.1892 година. Овој датум одговара на празникот Сретение Господово, а само еден ден го дели од празникот Св. Трипун (1. 02. ст. стил), денот на лозјарите. Во случајов, најверојатно е сврзан со некој бележит настан од фамилијарен карактер.

Во наизглед празничната, славеничка атмосфера, Гоце Делчев со браќата Бабовци се мезат со колбаси и млад кромид од втора реколта. На бочвата е поставено и парче леб. Воедно, со чаша рујно вино наздравуваат за празникот сите, освен момчето. Карактеристично е што само двајца од браќата (Алекса и Ицо) пијат од кристални чаши со бронзен, изгравиран капак со нивните имиња, а останатите двајца браќа (Владо и Ѓоре), како и гостинот Гоце Делчев, пијат од обични, стаклени чаши.[19] Токму кристалните изгравирани чаши овозможуваат да се утврди датумот на престојот на Гоце Делчев во Прилеп и настанувањето на оваа интересна фотографија. Тоа е 8 ноември 1901 година (празник Митровден). Според кажувањето на Диме Бабоски изгравираните чаши браќата, традиционално, ги користеле двапати годишно и тоа за верските празници Велигден и Митровден (семејна слава). Со нив консумирале вино само сопствениците на чашите, чие име било изгравирано на подножјето на бронзениот капак.[20] Не случајно и Гоце Делчев наздравува со обична чаша.[21]

Поаѓајќи од инцидентната употреба на изгравираните чаши, а имајќи во предвид дека Г. Делчевиот престој во прилепскиот регион датира во почетокот на ноември 1901 година, сосем е логично да се датира Г. Делчевата посета на Прилеп на Митровден (8 ноември) 1901 година.

Кристалните чаши, според Д. Бабоски, биле набавени и изгравирани во Виена, каде браќата имале трговски зделки.[22]Сл. 3. Изгравирана чаша со името на Алекса Димов Бабов

Имавме прилика лично да ја видиме изгравираната чаша, која сега се наоѓа во посед на Диме Бабоски. Чашата има размер 8,5/14 см. од 0,5 л. Покриена е со бронзен капак висок 8,5 см. Над рачката од чашата, во својство на отворач се наоѓа извајано бронзено ангелче со крилја. Во подножјето на капакот е изгравирано, со ракописни латинични букви, името Алекса Димов Бабов (сл. 3)[23], централна фигура на фотографијата со Гоце Делчев. (сл.2)

Во привидно релаксираната атмосфера, браќата позерски се поставени, а Гоце Делчев е длабоко задуман и загрижен. Ваквата негова филозофска поза, бездруго, произлегува од сериозните грижи сврзани за последиците од Солунската афера (1901 г.), судските процеси во Солун, Битола и Скопје (сите во 1901 г.), застанувањето на Ив. Гарванов на чело на ЦК на МРО (1901 г.), како и неизвесноста околу откупот за Мис Стон. Тука спаѓаат и врховистичките интриги, османската репресија, како и очекувањата од претстојната средба со Даме Груев во битолскиот затвор.

Потребно е да се истакне дека првпат оваа фотографија ја објави Мартин Треневски во илустрираното списание Македонија во ноември 2000 година[24], коешто, на прв поглед, претставува благороден чин. Меѓутоа, во текстуалниот дел на авторот му се провлекле кардинални грешки:

1.       Г. Делчев во 1901 година немал „31”[25], туку 29 години;

2.       Момчето со кошничката в раце не е Пецко Бабоски, бидејќи Петар (5.07.1896 - 11.09.1929 г)[26] тогаш имал одвај нешто под 5,5 години, а момчето на сликата има скоро двојно повеќе години;[27]

3.       Фотографијата не е сликана „во студиото на Д.А.Карастојанов што се наоѓа(ла) спроти соборната црква во Софија”[28] , туку во Прилеп;

4.       Ноторно е невистинита констатацијата оти „во македонската историска наука се тврди дека Гоце Делчев наводно не престојувал во Прилеп”.[29] Токму спротивен е ставот на македонската историографија со децении наназад[30];

5.       Погрешно е тврдењето дека Г.Делчев консумирал вино во изгравираната чаша презентирана на фотографијата[31], туку од обична чаша.[32]

6.       Недозволива е интервенција во сликата при публикувањето, бидејќи со тоа се нарушува оригиналноста, каков што е случајот со внесување жолт круг[33], кој не постои во оригиналот[34];

7.       Дека М.Т. е понесен од ефтин сензационализам сведочи и препубликувањето на истата фотографија неполни три години подоцна во специјалниот (пилот) број на в. Медиум од 2 август 1903 година под наслов „Непозната фотографија од Гоце”[35] Безбели, ако М.Т. првпат ја објавил во ноември 2000 година, сега, белки, во 2003 година, не е повеќе непозната. И што е уште потрагично, грешките од 2000 г., сега се преповторени.[36] Значи, не биле случајни.

Најпосле, убаво би било оваа оригинална фотографија од Г. Делчевиот престој во Прилеп на Митровден 1901 година, како и изгравираната чаша на Алекса Бабоски што поскоро да се најдат во витрините на Музејот на Македонија, бидејќи таму вистински припаѓаат.Автор : Димитар ДИМЕСКИ

[1] М.Макдермот, Свобода или смрт, Биографи на Гоце Делчев, Софиjа, 1979, 208.

[2] Ј.Јанев, Историските и социјално-економските аспекти на еснафската организација во Македонија во времето на турското владеење, ИНИ, Скопје, 2001, 175.

[3] Цф. Трговски тефтери на семејството Бабовци, депонирани кај Д.Бабоски во Прилеп.

[4] Според усното кажување на Д.Бабоски од јули 2003 г. во Прилеп.

[5] Цф. М.Треневски, Досега необјавена фотографија на Г.Делчев, сп.Македонија, г2000./ бр.585, Скопје, ноември 2000 г., 24.

[6] Оригиналната фотографија се наоѓа кај Д.Бабоски во Прилеп.

[7]  Според усното кажување на Д.Бабоски. /Прилеп, јули 2003 г./

[8] На надгробната плоча е вклесано следново: Петар Бабовиќ (5.7.1896 г.-11.9.1929 г.).

[9] Д.Наумоски загина во сообраќајна несреќа во далечната 1961 г.

[10] Цф. Прилеп и Прилепско низ историјата, кн. 2, Прилеп, 1972, 181.

[11] Годините на неговиот живот се предадени според надгробната плоча на старите прилепски гробишта.

[12] Цф. Хр.Андонов Полјански, Гоце Делчев, И-ВИ, т.И, Скопје, 1972 г., 194; Д. Димески, Гоце Делчев, Скопје, 2003 г., 221.

[13] Оригиналната слика е сопственост на Д. Бабоски од Прилеп.

[14] Ибидем.

[15] Сликата ја поседува Д.Бабоски од Прилеп.

[16] Цф. М.Треневски, Идем, 24.

[17]Цф. ф.13.

[18] Според исказот на Д.Бабоски од јули 2003 г.

[19] Цф. сл. 2.

[20] Цф. ф. 18.

[21] Цф. сл. 2.

[22] Исказ на Д. Бабоски од јули 2003 г.

[23] Изгравирана чаша на Алекса Бабоски, сопственост на Д. Бабоски од Прилеп.

Цф. М.Треневски,  Досега необјавена фотографија на Г.Делчев, сп.Македонија, , бр. 585, 25.

[24]Цф. ф. 5.

[25] М.Треневски, Идем, сп. Македонија, бр. 585, 24.

[26] Цф. ф. 8.

[27] Цф. сл. 2.

[28] М.Треневски, Идем, сп.Македонија, бр. 585/ Скопје, 2000 г., 24.

[29] Ибидем.

[30] Цф.  ф. 12.

[31] М. Треневски,  Досега необјавена фотографија на Г.Делчев, сп.Македонија, , бр.585, Скопје, ноември 2000, 25.

[32] Цф. сл. 2.

[33] М.Треневски, Идем, 25.

[34] Цф. сл. 2.

[35] М. Т. Непозната фотографија од Гоце, в.Медиум, 2 август- Илинден 2003 , 5.

[36] Ибидем

Од Мадридскиот фронт. На Македонците во Америка и Канада

Трајко Мишковски

Од Мадридскиот фронт. На Македонците во Америка и Канада

Драги браќа, сестри и пријатели класно-свесни Македонци! Преку овие неколку редови сакам да ви упатам топли револуционерни поздрави – вам, на македонските работници и работнички во Соед. Држави на Америка и Канада – поздрави од бојното поле на нападнатиот шпански народ. Истовремено сакам да ги објаснам мотивите и причините што ме поттикнаа мене и моите земјаци и илјадниците други антифашисти од сите земји на светот со оружје во рака да ги браниме идеалите, темелите и желбите на работниот народ. Како што веќе ви е познато, овде во Шпанија цела година се води борба и шпанскиот народ се бори против меѓународниот и домашниот фашизам за одбрана на демократијата и слободата.
На мене и на моите другари Македонци, како и на другарите од останатите народности свесни и напредни работници падна големата ретка улога и чест да се бориме рамо до рамо со шпанскиот народ против ѕверскиот напад на предавничките генерали и нивните наредбодавци Мусолини и Хитлер.
И ние Македонците антифашисти и борци во редовите на републиканската армија, а во баталјоните на нашите славни херои и учители „Ѓ. Димитров“ и „Ѓ. Ѓаковиќ“ – се обврзуваме дека ќе ги вложиме сите физички и интелектуални сили за победоносно да ја завршиме таа голема задача.
Ние сме свесни дека на бојните полиња на Шпанија се бориме за ослободување [испуштен ред при печатењето – Блаже Ристовски] е национално право и ќе го извојуваме како што го извојуваа поодделни народи на Шпанија. Можеме смело да кажеме дека ние, борците од Македонија, нема да ги извалкаме имињата на нашите македонски борци Гоце [отпечатено: Коце – Б. Р.] Делчев и Дамјан Груев како и на храбриот Сандански [отпечатено: Сомдански – Б. Р.] и на многуте други кои ги дадоа животите во борбата за правата на Македонија. Нам на Македонците ни е добро познато дека нашиот народ претрпе и денес трпи многу како ниту еден друг народ на Балканот и во нашата борба за правда и слобода на македонскиот народ паднаа многу жртви и полни се затворите на Југославија и Бугарија со македонски борци и со најдобрите синови на нашиот народ.
Но нас не може ништо да нè задржи. Ние одевме, а и отсега ќе одиме само напред. Ние Македонците имаме своја славна историја, Илинденското востание од 1903 г. и првата Крушевска република, кога македонскиот работен народ се крена со чекан и мотика против турското царство, а за свое ослободување. Ние не се плашиме од жртвите,... против жртвите на нашите браќа... [нечитлив отпечаток во весникот – Б. Р.] ни даваат сила за борба и победа, а ние уште и знаеме дека оној што ќе падне за слобода, тој никогаш не умира и не се оплакува. Овде во Шпанија паднаа нашите млади херои Македонци, другарот Ганчо [стои отпечатено: Танчо – Б. Р.] Хаџипанзовиќ, од Велес, јуначки падна на Каза де Кампо во одбрана на Мадрид. Исто така херојски загина храбриот тенкист, другарот Блажо, родум од Гевгелија, падна на Харама. Пред неколку дена на фронтот Брунете загина стариот и храбар борец, македонскиот учител Тодор Димитров [Димитар Тодоров] од Скопје. Беше командир на чета во баталјонот „Ѓуро Ѓаковиќ“ и полни десет месеци ги разбиваше фашистите. Тие беа прави и вистински синови на македонскиот народ. Тие го положија својот живот за правда и слобода и за спасување на човештвото од паѓање во канџите на фашистичките змејови. Нив повеќе ги нема меѓу нас, но сигурно е дека и нивните убијци веќе одамна се во земја. Ние стоструко ги одмаздивме своите другари.
Овие славни имиња никогаш нема да ги заборави македонскиот народ.
Тие ќе влезат во историјата на човештвото, а македонскиот народ ќе ги носи во своите срца. Нас ништо не нè плаши, драги другари и пријатели. Сега нашата парола е „ќе поминеме“, па макар и дошле уште десет Хитлери и Мусолинци. Нема што работниците не би можеле да освојат. Тоа веќе се гледа, зашто во последно време оваа наша парола станува стварност: ние од ден за ден на фашистите им нанесуваме удар по удар. Можеме слободно да кажеме дека Шпанија ќе биде гроб на фашистите. Таа гробница ние сега ја копаме со оружје во рацете по цена на својот живот. Другари и пријатели, треба да знаеме дека и најмалата помош од ваша страна го забрзува завршувањето на таа гробница за фашизмот од целиот свет и ова имајте го предвид кога зборувате за настаните во Шпанија. Фашизмот на сите нас ни е заеднички непријател. Ние дојдовме да му покажеме што значи да се нападне и убива работниот народ. Во конечната победа ние сме сигурни, но таа зависи и од вас. Вие имате широко поле за работа. Организирајте се, работете и јакнете. Нашиот работнички фронт не е само во Шпанија, тој е во секоја земја, во секое село и во секоја фабрика. Зацврстувајте го единството на работничката класа, создавајте народен фронт, кој има поволни услови за развој во тие земји, зашто не заборавајте дека тоа е средство со кое се рушат фашизмот и војната. Токму сега сме поблиску до светска војна од кога и да е, зашто Хитлер и Мусолини му подготвуваат нов колеж на човештвото.
Дали можеме ние, свесните работници и селани како и напредната интелигенција од целиот свет да го дозволиме тој злочин на безумниците. Не. Само треба да се напрегнат сите сили во борбата против војната и фашизмот за леб и слобода, мир и напредок за среќа на работниот народ, за целосна рамноправност на народите во Југославија и за нивна слобода.
Тоа се нашите неодложни задачи, драги другари.
Примете искрен поздрав од сите борци од Македонија и од вашиот Македонец Трајко Јордан Мишковиќ.
1.8 – 37, од фронтот на Мадрид.извор
„Правда: лист српског радног народа у Канади“, I, 19, 8. X 1937, 1.
 Цитирано од : Блаже Ристовски „Животот и делото на Кочо Рацин (1908-1943)“, „Матица македонска“, Скопје, 2009, 287-290 стр.
Превод:Здравко Савески, од српски јазик