Sunday, January 8, 2012

15 малешевски главатари


 24 ноември 1878 година


Петнаесет малешевски востаници му предаваат писмено обраќање на англискиот генерален конзул во Солун 
Нашата македонска крв, со која сме решени по неволја да ја крвавиме оваа од пред две илјади години немилостиво осудена и презрена Македонија, при сегашниве европски владетелски народи Ќе даде ли крај за да не £ се одмаздува веЌе на великата и некогашна слава!!! (...) Азијатските народи можеби по нивните стари преданија да го сакаат заличувањето во светот на името Македонија! А просветена Европа има ли причини и уште ли не родила спасител да нè избави од нашиот праотечески грев? 


Извор:
Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы в трех томах. Том третый. Борьба России и болгарского народа за создание Болгарского государства 1878-1879, Москва 1967, док. Но. 205

No comments:

Post a Comment