Friday, January 21, 2011

Значајното дело на Винко Прибојевиќ, хрватски автор од XVI век.

Значењето на неговото делo De origine successibusque Slavorum (За потеклото и славата на Словените) за македонската историја се состои во фактот што Прибојевиќ е еден од првите луѓе кои дава континуитет на македонската историја од Александар Македонски па се до периодот кога тој живее. Покрај на народот, континуитет овој автор дава и на македонскиот јазик, кој според него е дел од словенската група јазици. 

Делото е напишано на латински јазик, но подоцна преведено и на други јазици. Особено значење додава и самиот период во кој е пишувано делото, XVI век, кога Македонија се наоѓа под турско ропство. 
целата книга на латински и на хрватски.
http://www.facebook.com/album.php?aid=38359&id=167689016604651

No comments:

Post a Comment